Kapooclub Community > KapooClub (Homework)

กติกา >> ส่งการบ้านผิดกฏ ลบการบ้าน ลบล็อคอิน แบนไอพี นะครับ

<< < (2/7) > >>

Ulike:
Thank you

mm888:
 :035:

FC-ท่านโซ:
 :044: จะตระหนักครับ

BEAUTY™:
เห็นบทความดีๆ ที่เชื่อมโยงกับกฏ กติกาบอร์ด เลยลอกมาให้อ่านครับ

"ลามก" ขนาดไหนจึงจะผิดกฏหมาย ??
posted on 13 Sep 2013 16:04 by wanniwat24
ในปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตได้เปิดกว้างอย่างเสรี การเข้าถึงและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆสามารถทำได้ในระดับบุคคล
ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ถูกเผยแพร่จึงมีทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่อันตราย หรือข้อมูลเท็จ ในบทความนี้จะพูดถึงสื่อลามกอนาจาร
ที่ถูกเผยแพร่อย่างอินเทอร์เน็ต ว่ากฏหมายกำหนดความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างไร คำว่าลามกอนาจารมีบทบัญญัติที่แน่นอนหรือไม่ และลามกขนาดไหนจึงจะผิดกฏหมาย
ซึ่งในเรื่องการเผยแพร่สิ่งลามกทางอินเทอน์เน็ต ก็มีกฏหมายบัญญัติความผิดไว้ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

BEAUTY™:
ดังนั้น ตามบทบัญญัติข้างต้นในอนุมาตรา ๔
หากผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ
หมายความรวมถึงข้อมูลทุกชนิดที่สามารถนำเข้าสู้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ เช่น รูปภาพ ข้อความ หรือคลิปวีดีโอ
และ "ที่มีลักษณะอันลามก" และ "ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้"
คือไม่มีการปิดกั้น มีความเป็นสาธารณะ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
หากกระทำการเข้าทั้งสามประเด็นข้างต้น
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
แต่ตามตัวอย่างข้างต้นคำว่า"ที่มีลักษณะอันลามก" ยังไม่สามารถตอบได้อย่างแน่ชัดถึงเกณ์ในการวินิจฉัย
ซึ่งผู้เขียนจะยกตัวอย่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและการตัดสินพิพากษาจากศาลฎีกาประกอบ

ก่อนอื่นผู้เขียนอยากนำเสนอบทนิยามตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นอันดับแรก

ลามก [–มก] ว. หยาบช้าต่ำทราม, หยาบโลน, อันเป็นที่น่ารังเกียจ ของคนดีมีศีลธรรม, เช่น หนังสือลามก พูดลามก ทำลามก. (ป.).

อนาจาร [อะนาจาน] น. ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย;
(กฎ) ชื่อความผิดอาญาฐานกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
หรือกระทําการลามกอย่างอื่น. ว. ลามก, น่าบัดสี, ทําให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น ในด้านความดีงาม. (ป., ส.).

และในการจัดลักษณะของสื่อลามกของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถูกจัดไว้ใน ๒ ลักษณะ[๑]   
๑.Pornography ซึ่งหมายถึงการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่นำไปสู้การกระตุ้นทางเพศ
หรือ ยั่วยุกามอารมณ์หรือทำให้เกิดกำหนัด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือภาพถ่าย

๒.Obscenity หมายถึง สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกอันน่ารังเกียจ เช่น
แสดงถ้อยคำหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นสิ่งของทางเพศในลักษณะที่หยาบช้าน่าเกลียด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version